Sámigiella ovdaskuvllas - samiska i förskolan

Charlottendalas mii geavahit giellalávgunmetodihka sámegillii 9-15 gaskkas juohke beaivvi.

Giellalávgunovdaskuvla čuvvo seamma oahppoplána dego visot iežá ovdaskuvllat. Earru lea ahte ovdaskuvla doaibma giellalávgungillii unnimus guhtta diimmu juohke beaivvi.

Giellaoahppan giellalávgumis doaibma sullii seamma ládje dego go mánná ožžo vuosttaš giela. Giella geavahuvvo mávssolaš vuogi mielde lunddolaš oktavuođain ja du mánná ožžo dan “oahpahusa” haga.

Du mánná ožžo álo geavahit dan giela man son ieš vállje, muhto bargit movttiidahttet ja geahččalit álo stohkosiin oaččuhit máná geavahit giellalávgungiela. Bargit leat guovttegielagat ja ipmirdit maid du mánná dadjá mii dahká ahte mánná sáhttá dovdat dorvvolašvuođat álggu rájis.

Buresboahtin guovtti giela ovdaskuvladoibmii!

På svenska - Samiska i förskolan

På Charlottendal tillämpar vi språkbadsmetodik på samiska mellan 9 och 15 varje dag. Språkbads förskolan följer samma läroplan som alla andra förskolor. Skillnaden är att förskolan fungerar på språkbadsspråket under minst sex timmar varje dag.

Språkinlärningen i språkbad sker ungefär på samma sätt som när barnet tillägnar sig sitt första språk. Språket används på ett meningsfullt sätt i naturliga sammanhang och ditt barn tillägnar sig det utan att bli ”undervisad”.

Ditt barn får alltid använda det språk hon eller han själv väljer, men personalen uppmuntrar och försöker lekfullt locka fram språkbadsspråket. Personalen är tvåspråkig och förstår vad ditt barn säger vilket gör att barnet kan känna sig tryggt från allra första början.

Välkommen till tvåspråkig förskoleverksamhet!

Sidan uppdaterades den 23 January 2023