Oainnáhus - Vision

Skuvla Julevus lea sisriikkalaččat ovdagovvan nationála unnitloguide. Visot mánát ja nuorat geat gullojit nationála unnitloguide máhttet, háliidit ja dustet ovddidit gielalaš ja kultuvrralaš gullevašvuođa visot doaimmain. Giella ja kultuvra lea riggodat olbmui ja servodahkii. 

Oainnáhusa guhkes áiggi ulbmilat

 • Bargu nationála unnitlogu rivttiiguin lea olles áiggi mielde, politihkalaš dásis ossodaga dássái.
 • Visot bargit BUF:s/MOH:s ožžot oahpu jeavddalaččat sisriikkalaš unnitloguid birra ja visot mánát ja oahppit jeavddalaččat ožžot oahpahusa ja ođđa jurdagiid sisriikkalaš unnitloguid birra skuvlaáiggis.
 • Visot ossodagat barget seammadássásaččat ja dárkilit ovddideamis ja suddjemis nationála unnitloguid giela ja kultuvrra ovdáneami vuođđuduvvon dutkamis ja geahččaluvvon vásáhusain.
 • Gielda fállá ja hálddaša giellabesiid gos eanaš oassi ovdaskuvllain jođihuvvu hálddahusgielain. Giellabesiin lágiduvvo doarjja hálddahusgielain ovdaskuvllas ja viggamuš lea ovddidit guovttegielat oahpahusa vuođđoskuvllas.
 • Máhttu sisriikkalaš unnitlogugielain lea viiddis bargiid gaskkas ja lea ánsun go ođđa bargi virgáduvvo. Julevu gielddas leat ollesáiggi virggit norbman.
 • Plánemis ja lágideamis doaimmain ieš guđetge dásis lea eaktun ovddidit ja suddjet sisriikkalaš unnitloguid giella- ja kulturovdáneami.
 • Dárkilisvuođa čuovvun johtá systemáhtalaččat juohke dásis ja jeavddalaš ráđđádallamiin.

Strategiijat bargguin ulbmiliid deavdimis

 • Doaibmaplána 1.s oassi – Máhttu ja ođđa jurdagat
 • Doaibmaplána 2.t oassi – Strategalaš virgádeapmi
 • Doaibmaplána 3.t oassi – Giellabeasit hálddahusgielain
 • Doaibmaplána 4.t oassi – Giella ja kultuvra ovdaskuvllas ja ovdaskuvlaluohkás

På svenska: Vision för arbetet med nationella minoriteter i förskolan och skolan

Vision
Skolan i Luleå är en nationell förebild för nationella minoriteter. Alla barn och unga inom nationella minoriteter kan, vill och vågar utveckla språk och kulturell tillhörighet i alla verksamheter. Språk och kultur ses som en tillgång för individen och för samhället.

Visionens långsiktiga mål

 • Arbetet med nationella minoriteters rättigheter är integrerat i hela styrkedjan från politisk nivå till enhetsnivå
 • All personal inom BUF utbildas regelbundet om nationella minoriteter och alla barn och elever får regelbunden utbildning och inspiration om nationella minoriteter genom hela skolsystemet
 • Alla enheter arbetar likvärdigt och kvalitativt med att främja och skydda utveckling av nationella minoriteters språk och kultur grundat i forskning och beprövad erfarenhet.
 • Kommunen erbjuder och organiserar språknoder där en väsentlig del av förskola bedrivs på förvaltningspråk. I språknoderna anordnas utökat stöd i förvaltningsspråk i förskoleklass och strävan är att utveckla tvåspråkig undervisning i grundskolan.
 • Kompetensen i nationella minoritetsspråk bland anställda är hög och meriterande vid rekrytering.
  I Luleå kommun är heltidsanställningar normen.
 • Vid planering och organisation av verksamhet på olika nivåer är främjande och skyddande av nationella minoriteters språk- och kulturutveckling en förutsättning.
 • Uppföljning av kvalitet sker systematiskt på alla nivåer och i regelbundna samråd.

Strategier i arbete mot målen

 • Handlingsplan del 1 – Kunskap och inspiration
 • Handlingsplan del 2 – Strategisk rekrytering
 • Handlingsplan del 3 – Språknoder i förvaltningspråk

Plusbox, Blå

Innehåll

Sidan uppdaterades den 23 January 2023