Eatnigiela doarjja ovdaskuvllas ja ovdaskuvlaluohkás - modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

Bargit ovdaskuvllas ja ovdaskuvlaluohkás galget eaktodáhtolaččat bargat doarjut mánáid giella- ja identiteahttaovdáneami iežaset beaivválaš bargguin - beroškeahttá máná eatnigiela ja agi.

Visot ovdaskuvllat ja ovdaskuvlaluohkát galget addit movttiidahttin giellabirrasa ja bargat máŋggabealat eavttuid mielde.

Mánát geat ságastit/geain lea oktavuohta nationála unnitlogugielaiguin lea riekti nannejuvvon gielladoarjagii. Ovdaskuvlahoavda/ovdaskuvlaluohká rektor gohcá ahte ossodagas leat áigeguovdilis doarjagat máŋggagielat mánáide.

Nannejuvvon gielladoarjagii

Jos mánnát ságasta/lea oktavuohta sisriikkalaš unnitlogugillii (suomagiella, meänkieli, sámigiella, romani chib dahje jiddisch) de sus lea riekti nannejuvvon gielladoarjagii ovdaskuvllas. Ovddemusat dábálaš bargi baktu ovdaskuvllas gii máhttá giela. Jos dat ii gávdno de Máŋggagielalašguovddáža eatnigielatoahpaheaddji baktu oktii vahkus.

Jos galggat oažžut nannejuvvon gielladoarjaga de fertet namuhit dan nationála unnitlogugiela eatnigiellan ohcamušas ovdaskuvlii. Don it dárbbaš máhttit ságastit dahje ii dárbbaš leat máhttu gielas jos galggat oažžut nannejuvvon gielladoarjaga.

Got lea ovdaskuvlaluohkás?

Ovdaskuvlaluohkká bargá giellaovdánemiin seamma láhkái go ovdaskuvla. Danin lea deaŧalaš ahte dieđihat rektorii mánát eatnigiela.


På svenska: Moderssmålstöd i förskola och -klass
Personal i förskola och förskoleklass ska medvetet arbeta med att stötta barnens språk- och identitetsutveckling i de dagliga aktiviteterna - oavsett barnets modersmål och ålder. Alla förskolor och förskoleklasser ska erbjuda en stimulerande språkmiljö och jobba enligt ett interkulturellt förhållningssätt. Förskolechef/förskoleklassens rektor bevakar att enheten har aktuellt stöd för de flerspråkiga barnen.

Förstärkt språkstöd.
Om ditt barn talar/har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) har du rätt till ett förstärkt språkstöd i förskolan. I första hand via en ordinarie personal på förskolan som kan språket. I andra hand via en modersmålslärare från Flerspråkscentrum en timme per vecka.

För att du ska få förstärkt språkstöd måste du ange det nationella minoritetsspråket som modersmål i ansökan till förskola. Du behöver inte kunna tala eller ha kunskaper i språket för att få förstärkt språkstöd.

Förskolechef/förskoleklassens rektor bevakar att enheten har aktuellt stöd för de flerspråkiga barnen.

Vad gäller i förskoleklass?
Förskoleklassen arbetar språkutvecklande på samma sätt som i förskolan. Därför är det viktigt att du meddelar rektor ditt barns modersmål.

Vill du veta mer?
Kontakta förskolechef/rektor om du vill veta mer om hur de arbetar med flerspråkighet och modersmålsstöd på aktuell enhet.

Sidan uppdaterades den 23 January 2023