Ovdaskuvla ja skuvla - förskola och skola

Mánáin geat gullojit nationála/sisriikkalaš unnitloguide lea riekti ovdaskuvladoibmii gos doaibma lea ollásit dahje buori muddui sámigillii. Sis lea maid riekti eatnigielloahpahussii vuođđoskuvllas. Sámigiella – ii dárbbaš leat máná ruovttogiella.

Ovdaskuvla lea pedagogalaš doaibma mánáide 1-5 jagiin geain vánhemat barget, lohket, leat vánhenlobis dahje duođain ohcet barggu. Ovdaskuvllas barget ovdaskuvlaoahpaheaddjit ja mánnádivššárat geain lea bargun veahkehit mánáid oahppama ulbmiliid mielde maid lohká ovdaskuvlla oahppoplánas, Lpfö 98 ja skuvlalágas. Ovdaskuvla lea vuosttas lávki ruoŧa oahpahusvuogádagas.

Ovdaskuvla galgá láhčit vuođu eallima oahppamii. Galgá leat dorvvolaš, somá ja oahppin. Oahpaheapmi galgá jođihuvvot sihke ovttasbarggus ráves olbmuid ja mánáid gaskkas ja maid ahte mánát ohppet nubbi nuppis. Doaibma galgá báidnot ovttaskasa beroštumis ja ovdáneamis. 

På svenska: Förskola och skola

Barn som tillhör nationella minoriteter ha rätt till förskoleverksamhet där verksamheten är helt eller till väsentligt del på samiska. De har också rätt till modesmålsundervisning i grundskolan. Samiska behöver ej vara barnets hemspråk eller modersmål.

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller aktivt söker arbete. I förskolan arbetar förskolelärare och barnskötare som har i upprag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan, Lpfö 98 och skollagen. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Förskolans verksamhet ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Den ska vara trygg, rolig och lärorik. Lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.

Sidan uppdaterades den 23 January 2023